Ułatwienia dostępu

Stowarzyszenie - ilustracja artykułu

Stowarzyszenie Promocji Informatyka INFOWIOSKA powstało w 2021 roku. Jego założycielami są Marcin Żyliński, Zbigniew Pawłowski oraz Szymon Rybiński - informatycy, nauczyciele, pedagodzy, inicjatorzy wydarzeń społecznych i edukacyjnych.

Za główny cel stawiamy sobie popularyzację informatyki jako dziedziny naukowej oraz jej wykorzystanie i korelację z wieloma innymi dziedzinami. Hołdujemy zasadzie, że informatyka nie jest wszystkim, ale bez informatyki nie byłoby dziś prawie niczego. Pokazujemy, jak kreatywnie korzystać z informatyki i nowoczesnych technologii w życiu codziennym.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działalność na rzecz rozwoju informatyki jako dziedziny naukowej oraz szeroko pojętych nowoczesnych technologii,
 • wspomaganie edukacji informatycznej, poszerzanie zainteresowań informatyką, rozbudzanie pasji w zakresie informatyki i technologii,
 • działalność w zakresie wykorzystania informatyki oraz nowoczesnych technologii w innych dziedzinach, m. in. w kulturze, rozrywce, sztuce, technologiach multimedialnych, fotografii cyfrowej, sztuce filmowej, inżynierii dźwięku,
 • dbałość o popularyzację informatyki i właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży oraz o najwyższą jakość wiedzy informatycznej popularyzowanej wśród uczniów,
 • działalność w zakresie upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa i przestrzegania prawa w sieci internet i mediach społecznościowych,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie talentów w środowisku lokalnym,
 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju młodzieży,
 • działania na rzecz integracji, pracy zespołowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między podmiotami,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
 • działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych w środowisku lokalnym,
 • działalność na rzecz oświaty, kultury fizycznej i sportu, kultury, ochrony środowiska,
 • działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • propagowanie aktywności fizycznej, organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku,
 • działalność wspomagająca technicznie, edukacyjnie, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
 • działalność charytatywna na rzecz osób osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie patriotyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizowanie czasu wolnego.

 

Realizujemy swój cel poprzez:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym zajęć specjalistycznych,
 • organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
 • rozwijanie umiejętności oraz rozbudzanie pasji uczniów, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i naukowych, sprzętu komputerowego,
 • organizowanie działań i wydarzeń łączących informatykę oraz nowoczesne technologie z następującymi dziedzinami: kulturalną, rozrywką, technologiami multimedialnymi, fotografią cyfrową, sztuką filmową, inżynierią dźwięku,
 • organizowanie wycieczek edukacyjnych,
 • organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali, festynów, pikników, olimpiad i zawodów tematycznych,
 • organizowanie imprez okazjonalnych i integracyjnych,
 • organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym kolonii, obozów, wycieczek,
 • szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 • promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, organizowanie obozów wypoczynkowych i wypoczynkowo-szkoleniowych,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • promowanie dorobku lokalnej społeczności, upowszechnianie wiedzy o prawach obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
 • rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,
 • współpracę z samorządem, instytucjami, innymi organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi,
 • prowadzenie działalności w zakresie zbiórek publicznych,
 • pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów Stowarzyszenia.
Logo Infowioska

Stowarzyszenie Promocji Informatyki
INFOWIOSKA

ul. Żeromskiego 49
62-600 Koło

www.infowioska.pl
e-mail: kontakt@infowioska.pl

Wesprzyj nas

Przekazując dowolną kwotę na rzecz Stowarzyszenia Infowioska wspierasz nasze regulaminowe działania, a tym samym pomagasz promować informatykę i nowoczesne technologie wśród młodych ludzi.

Darowiznę możesz wpłacać na konto Stowarzyszenia:
Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Kole
23 1090 1203 0000 0001 4771 5794

Serwis www.infowioska.pl używa plików cookie.   Czytaj więcej…

Akceptuję